Tất cả
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM 11 ICON
GDTH: 450 tỷ
BP dư: 1 tỷ BP
1,800,000đ 900,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM CHELSEA
GDTH: 275 tỷ
BP dư: 167 tỷ BP
2,400,000đ 1,200,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM ICON
GDTH: 520 tỷ
BP dư: 4 tỷ BP
3,200,000đ 1,600,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: ACC BP TRẮNG , TORRES NTG +6 , GK +8
GDTH: 385 tỷ
BP dư: 63 tỷ BP
3,200,000đ 1,600,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM REAL
GDTH: 400 tỷ
BP dư: 5 tỷ BP
2,400,000đ 1,200,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM MU
GDTH: 346 tỷ
BP dư: 1 BP
2,000,000đ 1,000,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM BỒ ĐÀO NHA
GDTH: 300 tỷ
BP dư: 7 tỷ BP
2,000,000đ 1,000,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM QUỐC DÂN
GDTH: 630 tỷ
BP dư: 10 tỷ BP
3,000,000đ 1,500,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM REAL
GDTH: 700 tỷ
BP dư: 1 tỷ BP
2,800,000đ 1,400,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM CHELSEA
GDTH: 444 tỷ
BP dư: 7 tỷ BP
2,800,000đ 1,400,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM QUỐC DÂN
GDTH: 206 tỷ
BP dư: 1 BP
1,000,000đ 500,000đ
Nick trắng thông tin
Loại: Tài khoản
Team: TEAM CHELSEA
GDTH: 400 tỷ
BP dư: 70 tỷ BP
3,400,000đ 1,700,000đ